11 listopada, 2016

Adwentyści niemieccy a Druga Wojna Światowa

Adwentyści podczas Drugiej Dojny Światowej często byli utożsamiani z żydami z uwagi na święcenie szabatu. Z tej przyczyny narażeni byli na akty nietolerancji a także prześladowania. Mniejszości religijne pod presją nazistów podporządkowali się hitlerowskiej władzy. Faktem jest, że adwentyści podobnie jak inne denominacje religijne wspierali Hitlera.

Podaję dwa przykłady przykłady dotyczące adwentystów i zielonoświątkowców.

Przykład dotyczący adwentystów:

Choć adwentyści także wsparli Hitlera w latachn 30-tych to jednak podczas Drugiej Wojny Światowej wielu adwentystów narodowości niemieckiej z narażeniem życia chroniło braci żydowskich.

Żyd pochodzący z Wrocławia Heinz David Leuner napisał w 1967 książkę, która stała się bestselerem „Als Mitleid ein Verbrechen war: Deutschlands stille Helden 1939-1945” (Gdy współczucie było przestępstwem: Niemieccy cisi bohaterowie 1939-1945).

Cytat, który podaję pochodzi z wydania o zmienionym tytule: „Geretet vor dem Holocaust: Menschen die halfen, Monachium 1979” str. 185 (Uratowany przed zagładą: Ludzie, którzy pomagali.)

„Das Bild, das die sehr kleine Gruppe der Freikirchen bietet, ist tief enttäuschend. Sie waren immer besonders bemüht gewesen, ihren Patriotismus zu betonen, und sobald Hitler an die Macht kam, beeilten sie sich in unwürdiger Weise, das Hakenkreuzbanner zu hissen und der von der Regierung vorgezeichneten Linie zu folgen. Nur die Adventisten, mit ihrer traditionellen Vorliebe für das Alten Testament, kümmerten sich um ihre jüdischen Konvertiten und streckten eine hilfreiche Hand auch den ungetauften Juden entgegen, die mit ihnen in Berührung kamen.”

„Obraz jaki przedstawia, mała grupa wolnych Kościołów rozczarowuje. Starali się zawsze i szczególnie podkreślić swój patriotyzm i jak tylko Hitler doszedł do władzy, pospieszyli się w niegodny sposób, aby wywieszać flagi ze swastyką i stosować się do nakreślonej przez rząd linii. Tylko Adwentyści z ich tradycyjnym zamiłowaniem do Starego Testamentu troszczyli się o swoich żydowskich konwertytów i wyciągali pomocną dłoń również nie ochrzczonym żydom, z którymi się spotykali.”

Przykład z Ruchu Zielonoświątkowego:

Gottfried Sommer, „Alle Juden nach Ägypten! – Heilsgeschichte als Alibi im Dritten Reich. Beispiele aus der Pfingsbewegung” (Wszyscy Żydzi do Egiptu. Historia zbawienia jako alibi w Trzeciej Rzeszy.

Na stronie 139 i 140 zacytowane jest oświadczenie wydane przez Zielonoświątkowców w 1938 roku. Jest to fragment, który dotyczy Żydów. Najpierw tekst niemiecki i wolne, ale dokładne tłumaczenie polskie

„In der Rassengesetzgebung ersehen wir eine gottgewollte und biblisch begründbare Bestrebung zur Reinigung und Reinerhaltung des Volkes vor fremdrassiger Vermischung. Die Herausführung der Juden aus der Gemeinschaft unseres Volkes wie auch der anderen Völker ist für uns ein Vorgang auch göttlicher Vorsehung und göttlichem Willen.”

„W przepisach prawnych dotyczących czystości rasy, widzimy Boże pozwolenie i biblijne uzasadnienie wysiłków zmierzających do oczyszczenia i zachowania w czystości narodu przed obco- rasowym wymieszaniem. Usuniecie Żydów ze społeczności naszego narodu, jak również innych ludów, jest dla nas procesem zgodnym z Bożym przeznaczeniem i Bożą wolą.”